گزین شمس دین زین‌ِ ملکِ سلاطین

يکشنبه 23 خرداد 1400
2:42
اصغر

دو چشم تو هستند فتّان و جادو

دل و دین نگه داشت باید ز هر دو

نگه چون توان داشتن دین و دل را

ز دستان فتان و نیرنگ جادو

رخت سیم پاک است در زیر سنبل

خطت مشک ناب است بر طرف ترغو

بدین مهربانی ببرّی ز شوهر

بدان روی شویی به‌شویی زبانو

بود جای آن چون‌ کنی حلقه زلفت

که حورا تورا جای روبد زگیسو

ندیدست کس چون تو داروفروشی

که از غمزه دردی و از بوسه دارو

نزاید همال تو از آل تکسین

نخیزد مثال تو از نسل یبغو

فرو بسته‌ای تیر گرد میانت

کمان را در آویختستی ز بازو

تورا خود به تیر وکمان نیست حاجت

که تیر و کمانی به مژگان و ابرو

گه شعر مداح خوشگو منم من

گه بوسه‌ معشوق خوش لب تویی تو

عجب نیست خوشگویی من‌ که باشم

به مدح خداوند مداح خوشگو

گزین شمس دین زین‌ِ ملکِ سلاطین

اجل سعد دولت ابوسعد هندو

بزرگی که آفاق و افلاک و انجم

به جاه و بزرگیش هستند خَستو

همش رای روشن همش فرّ فرّخ

همش‌ خلق‌ زیبا همش‌ خلق‌ نیکو

جهان قیمت و قدر او کی شناسد

چه داند صدف قیمت و قدر لؤلو

عرق‌ گیرد از کین او شخص دشمن

چو از زهر گیرد عرق روی خوتو

سپیدی عجب نیست در کار خصمش

سیاهی عجب نیست از زاج و مازو

عدو با تو یکسان نباشد به سیرت

که تبت نباشد به مقدار قُل هُو

چو کعب‌الغزال است پینو و لیکن

نه با طعم‌ کعب‌الغزال است پینو

بباید به شعر اندرون مدح و شکرت

چنان چون به دیگ اندرون مِلح و چَربو

بیایند خلق از وطن‌ها به جودت

که جود تو داعی شد و خلق مدعو

یکی خاطری پاک دارد معزی

به مدح تو مملو به‌ شکر تو مَحشو

نه چون خاطر بوالعلای معری

که انشا کند صورتی از خَبَزدو

جوان دولتی و چو هندوست نامت

منم پیش تو چون یکی پیر هندو

شود در پناهت چو سدّ سکندر

اگر خانه سازم ز تار تنندو

ز صد خواجه آن چای از تو دیدم ندیدم

به عصر ملکشاه و ایّامِ ارغو

به بوی وصالت به نور جمالت

کنم شاد و روشن دل و دیده ارجو

الا تا که محفوظ و مخفوض را ذی

چو منصوب را ذا و مرفوع را ذو

فلک باد راوی و مدح تو مروی

قدر باد قاری و شکر تو مقرو

هر آن تن که دل فرد دارد ز مهرت

کَفَش جفت سر باد و سر جفت‌ زانو

گهی نیزه بازی تو در رزم یغما

گهی فیل تازی تو در بزم جیحو

ز فرّ تو در پیش سلطان به خدمت

قدرخان و قیصر چو قیماز و قرغو


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

سوی من زان چشم‌های چون تنور

يکشنبه 23 خرداد 1400
2:37
اصغر

چون فروبردند نعشم را به گور

خاک افشاندند و زان گشتند دور

ناگهان آواز پایی سهمناک

کردگوشم را خبر از راه دور

من بسان خفته زان آواز پای

جستم وآمد به مغزاندر شعور

نه هوا ونه فضا ونه نسیم

سینه تنگ وپای لنگ وجسم عور

لیک در آن حفرهٔ تاریک و تنگ

هردو جشمم خیره شد ناگه زنور

گوشه‌ای از خاک من شد چاک و زان

کرد منکربارفیق‌خودظهور

دوفرشته چون دوفیل خشمگین

من فتاده پیش ایشان همچو مور

من به زحمت از فشارگور، لیک

آن دو می کردند هر جانب عبور

گور تنگ است از برای مجرمان

از برای مؤمنان باغی است‌، گور

روی چون ازآهن تفته سپر

بر جبین‌شان گشته‌رسم آیات شر

از دهانی شیروش پهن و فراخ

نابها پیدا بسان شیر نر

بینیی هایل چو شاخ کرگدن

جسته بالا نوک آن همچو تبر

درکف هریک عمودی آتشین

وافعیئی پیچیده برگرد کمر

سوی من زان چشم‌های چون تنور

هر دم افشاندند صد خرمن شرر

بانگ زد برمن یکی زآنان که خیز

هرچه گویم پاسخ آور مختصر

استخوان‌هایم به پیچ و خم فتاد

زان درشت آوا و بانگ زهره‌در

خویش راکردم مهیٌای جواب

تا چه پرسند ازمن آسیمه‌سر

گفتگو برخاست در زهدان خاک

بین من وآن یک که بد نزدیکتر

زیرپایش من چو گنجشکی حقیر

او چو کرکس از برم بگشوده پر

گفت با من‌، کیستی ای مرد پیر؟

گفتمش پیری به خاک اندر اسیر

گفت‌: وقت زندگی‌، اعمال تو؟

گفتمش چون دیگران پست و حقیر

در جهان از من نیامد در وجود

هیچ کاری عمده و امری خطیر

گفت ازین فن‌ها و صنعت‌های دهر

در کدامین بودی استاد و بصیر؟

گفتمش در صنعت شعر و ادب

بودم استاد و ز نقاشی خبیر

گفت گاه زندگی دینت چه بود؟

گفتمش اسلام را بودم نصیر

گفت معبود تو در گیتی که بود؟

گفتمش معبود من حی قدیر

گفت چون بگذاشتی گیتی‌، که تو

بر تن و بر نفس خود بودی امیر

گفتم از عمرم چه‌می‌پرسی که رفت

جمله با خون دل ورنج ضمیر

دور، از آزادی و از اختیار

جفت‌، با ناچاری و ضعف و زحیر

نی هنر تا دهر را پیچم عنان

نی توان تا چرخ را بندم مسیر

بهتر از من پارهٔ سنگی که نیست

آمر و مامور وگویا و بصیر

گفت کاری کرده‌ام غیر از گناه‌؟

گفتم آری تکیه برلطف اله

من نگویم چون دگر مردم سخن

آن زمان کم باز پرسند ازگناه

عامیان در بند اوهام اندرند

هستشان این بستگی به از رفاه

برگنه خستو شدن اولیتر است

مرد دانا را زگفتار تباه

بس حدیثا کش خرد گوید، ولیک

قلب بر عکسش پذیرد انتباه

گندم و جوهر دو راکاهست لیک

فرق بسیار است بین این دو کاه

من که بودم در شداید پایدار

سست گشتم ناگهان بی‌اختیار

قلب من لرزید و کی بودم گمان

کاین چنین قلبی بلرزد روزگار

لیک خود را با خود آوردم نخست

تا بجا آمد دلم زان گیر و دار

خویشتن را وانمودم با دلی

از یقین ثابت نه از شک بی‌قرار

گرچه آخر از سخن‌های صریح

تیره کردم باز خود را روزگار

خاطر آزاد مرد نکته‌سنج

کی پسندد گفتهٔ نااستوار

ناپسند آید دورویی از ادیب

ناسزا باشد نفاق از هوشیار

لاجرم بر من گذشت آن بد که خاست

از نهیبش نعره از اهل مزار


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز

پنجشنبه 20 خرداد 1400
19:48
اصغر

گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم
ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم

شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد برد
لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم

مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز
سخن با ماه می گویم پری در خواب می بینم

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران
منم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینم

چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت
ز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم

نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتد
تذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینم

اگر باور نمی داری رو از صورتگر چین پرس
که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم

وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد
غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم

رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ
که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

متن جدید تبریک تولد به انگلیسی

پنجشنبه 20 خرداد 1400
19:42
اصغر

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday dear [NAME]

Happy birthday to you


تولدت مبارک

تولدت مبارک

تولدت مبارک (نام) عزیزم

تولدت مبارک

♥♥♥

Count your life by smiles ، not tears. Count your age by friends ، not years. Happy birthday


زندگیتو با تعداد لبخندهات بشمار نه اشک هات. سن ات رو هم با تعداد دوستات بشمار نه سال ها. تولدت مبارک

♥♥♥

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love


روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!

♥♥♥

متن زیبا برای تبریک تولد به انگلیسی

Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true


تولد مبارک ، امیدوارم تمام آرزوها و رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده

متن های تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

To the world ، you may just be one person. But to me ، you are the world. Happy Birthday ، my darling


شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!

♥♥♥

A wish for you on your birthday ، whatever you ask may you receive ، whatever you seek may you find ، whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday


آرزوی من در روز تولدت : که هر چیزی که میخواهی بهش برسی ، هرچیزی به دنبال آنی پیدا کنی و هر آنچه که در روز تولدت آرزو میکنی در تمام روزهایت داشته باشی.

♥♥♥

جملات زیبای تولدت مبارک انگلیسی

Today might be your birthday ، but for me ، everyday is your day. Happy birthday! I love you


اگرچه امروز روز تولدت است اما برای من هر روز ، روز توست! تولدت مبارک ، دوستت دارم.

♥♥♥

Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!


یک سال پر ماجرای دیگر در انتظار توست. با شکوه و جلال جشن بگیر و از آن استقبال کن. برایت جشن تولدی شاد آرزومندم.

پیامک تبریک تولد به انگلیسی

Every day with you is one great celebration and filled only with beautiful moments. I love you my dear. Happy Birthday


هر روزی که با تو هستم جشنی عالی است که تنها با لحظات زیبا پر شده ، دوستت دارم نازنینم ، تولدت مبارک!

♥♥♥

کارت پستال تبریک تولد به انگلیسی

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!


آرزو میکنم تمام لذت و شادی که در گذشته گسترانیده ای برایت در این روز بازگردند. تولدت مبارک باد.

اس ام اس تبریک تولد انگلیسی

I hope you have a birthday that is as sweet as you. Happy birthday to the sweetest girl I know


آرزو می کنم که روز تولدی به شیرینی خودت داشته باشی! تولدت مبارک شیرین ترین دختری که می شناسم!

♥♥♥

Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.


روز تولدت اولین روز از سفر 365 روزه ی دیگر است. ریسمان درخشنده ی این گیپور زیبا باش که بهترین سال را رقم بزنی. از این سواری لذت ببر.

پیامک تبریک تولد انگلیسی باحال با ترجمه فارسی

On this day ، a very special person was born. That person is you! Happy birthday


امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی! تولدت مبارک مهربانم …

♥♥♥

Sweetheart ، please don’t blow off the candles on your birthday cake ، let them keep burning please ، it’s a symbol of our love that will burn forever. Happy Birthday


دلبندم ، شمع های روی کیک تولدت را فوت نکن ، بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند که تا ابد شعله ور باقی می ماند. تولدت مبارک!

♥♥♥

Thank you for all the good moments that you brought into my life. Happy birthday My dear husband

I wish you all the best. Love you


به خاطر همه لحظات خوبی که برای زندگی ام به ارمغان آوردی ازت ممونم. تولدت مبارک شوهر عزیزم. برات آرزوی بهترین ها را دارم. دوستت دارم.

♥♥♥

Birthdays are a new start ، a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!


تولدها یک شروع جدید هستند؛ یک آغاز تازه و زمانی برای دنبال کردن هدف های جدید. با اعتماد به نفس و شجاعت پیش برو. تو فرد بسیار خاصی هستی. امروز و تمام روزهایت شگفت انگیز باد…!

♥♥♥

Baby ، the moon and the stars will not be enough to express my love for you. Happy birthday


عزیزم ، ماه و ستاره ها برای بیان عشق من نسبت به تو کافی نیستند ، تولدت مبارک!

♥♥♥

May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all ، you yourself are a gift to earth ، so you deserve the best. Happy birthday.


آرزو میکنم که بزرگترین لذت ها و سعادت دنیا به تو هدیه بخشیده شود. در هر صورت تو خودت یک هدیه به زمینی؛ پس لایق بهترین ها هستی. تولدت مبارک.

♥♥♥

Your birthday reminds me how blessed I am in this life. I love you so much ، my sweetheart


تولدت به یادم میاره چقدر خوشبختم که این زندگی رو دارم ، خیلی دوستت دارم خانومی!

♥♥♥

عکس نوشته تبریک تولد به انگلیسی

Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.


تولدت مبارک! ای کاش صفحه ی فیسبوکت پر شود از پیغام هایی که با آن افراد هرگز صحبت نکرده ای.

♥♥♥

Baby ، you’re an angel in my life. Let us rejoice for this is the day that God has sent you on earth so we could be together. Happy birthday


عزیزم تو فرشته زندگیم هستی ، بیا امروز رو جشن بگیریم به خاطر این که خدا تو رو به زمین فرستاد تا بتونیم با هم باشیم. تولدت بهترینم!

♥♥♥

You’re older today than yesterday but younger than tomorrow ، happy birthday!


تو امروز مسن تر از دیروز هستی اما جوان تر از فردا! تولدت مبارک.

متن های تبریک تولد به انگلیسی

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday my sweetheart


روزی پر از خوشبختی و سالی پر از لذت و شادی برات آرزو می کنم. تولدت مبارک مهربونم!

♥♥♥

Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants.


به سلامتی روز تولدت! تو اکنون یک قدم به لباس زیرهای بزرگسالی نزدیک تر هستی

تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear


شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!

♥♥♥

You are only young once ، but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!


تو فقط یکبار جوان هستی ، اما برای همیشه می توانی نابالغ بمانی (نمان!) تولدت مبارک.

♥♥♥

Age is no enemy to you. Every year you become wiser and more sweet and beautiful! Happy birthday to the one year more beautiful wife


سن دشمن تو نیست چون تو هر سال که می گذرد فرزانه تر ، شیرین تر و زیباتر می شوی. تولدت مبارک همسر یک سال زیباتر شده ام!

♥♥♥

پیامک تبریک تولد به انگلیسی

Just wanted to be the first one to wish you happy birthday so I can feel superior to your other well-wishers. So ، happy birthday!


فقط خواستم اولین نفری باشم که تولدت رو تبریک میگه! اینطوری حس میکنم از تمام بقیه تبریک دهنده ها برای تو برتر هستم. پس تولدت مبارک.

♥♥♥

The sweetest of birthday cakes could never be as sweet as you are. Happy birthday to the loveliest woman in the world ، my wife and my love


شیرین ترین کیک های تولد هم به شیرینی تو نیستند! تولدت مبارک دوست داشتنی ترین زن دنیا ، همسرم و عشقم!

♥♥♥

“Happy birthday to someone who is forever young!


تبریک تولد به کسی که تا ابد جوان هستش.

متن تبریک تولد به انگلیسی

As you turn another page in the chapter of your life ، never forget I feel so blessed to have you as my husband. Happy birthday


در حالی که برگ دیگری از فصل زندگی ات را ورق می زنی ، فراموش نکن که من به خاطر داشتن تو بسیار خوشبختم شوهر عزیزم ، تولدت مبارک!

♥♥♥

As you get older three things happen. The first is your memory goes ، and I can’t remember the other two. Happy birthday!


هر چقدر که مسن تر میشوی 3 اتفاق متفاوت می افتد. اولی این است که کم کم حافظه ات از بین میرود و 2 مورد دیگر رو یادم نمیاد… تولد مبارک.

♥♥♥

Every birthday makes us one year older ، but a good kiss can stop the time. Wish to give it a try ، baby?


هر سالروز تولد ما رو یه سال پیرتر می کند اما یه بوسه خوب می تونه زمان رو متوقف کنه. امتحان کنیم عزیزم؟

♥♥♥

Happy birthday to someone who is smart ، gorgeous ، funny and reminds me a lot of myself… from one fabulous chick to another!


تولدت مبارک به تویی که باهوش ، جذاب ، شوخ و یادآودر خودم هستی. از جوجه ای به جوجه ی خوشگل دیگر. (از من به تو)

تبریک تولد انگلیسی بامزه

In your smile I see something more beautiful than stars. Happy birthday


در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم. تولدت مبارک عزیزم!

♥♥♥

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!


برایت روزی شاد و سالی مملو از لذت آرزو میکنم. تولدت مبارک.

♥♥♥

My life is you ، my heart is you; my love is you ، Happy Birthday to you


زندگی ام تو هستی ، قلبم تو هستی ، عشقم تو هستی ، تولدت مبارک …

♥♥♥

Sending your way a bouquet of happiness…To wish you a very happy birthday


برایت دسته گلی پر از خوشحالی میفرستم تا تولدی خیلی خیلی شاد آرزو کنم.

متن های زیبا تبریک تولد به انگلیسی

To see you happy on your birthday is all I desire. I hope you get whatever you wish for


دیدن خوشحالی تو در روز تولدت همه چیزی است که آرزویش را دارم. امیدوارم به هر چیزی که آرزو می کنی برسی.

♥♥♥

Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever. Happy birthday!


برایت روزی زیبا با سلامتی و خوشحالی همیشگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

♥♥♥

Today the earth shines a little brighter ، because it’s the day you came into the world. I love you


امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!

♥♥♥

On this wonderful day ، I wish you the best that life has to offer! Happy birthday!


برایت در این روز عالی و زیبا ، بهترین چیزها رو از زندگی آرزو میکنم. تولدت مبارک.

متن جدید تبریک تولد به انگلیسی

Though the miles are far between us ، my heart is near to yours on this your special day. Happy Birthday


اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم اما در این روز بخصوص ، قلبم در کنار قلب توست. تولدت مبارک آرام جانم!

♥♥♥

I wish for all of your wishes to come true. Happy birthday!


آرزو میکنم تمام آرزوهایت به حقیقت بدل شوند. زادروزت مبارک.

♥♥♥

If time had a pause button ، I would pause every moment we are together and make it last for eternity. I never want to stay away from you ، my love. Have the best birthday ever!


اگر زمان دکمه توقف داشت ، هر لحظه ای که با هم هستیم را متوقف می کردم تا ابدیت طول بکشد. هرگز نمی خواهم دور از تو باشم عشقم. بهترین روز تولدت را داشته باشی.

♥♥♥

You look younger than ever! Happy birthday!


تو از همیشه جوان تر به نظر میرسی! تولدت مبارک.

متن تبریک تولد به انگلیسی

The happiest day of my life was the day when you first told me that you loved me too. Since that day ، my life has never known sadness because you are in it. On your Big Day ، my heart just wants you to know that it beats only for you. Happy birthday.


شادترین روز زندگی ام همان روزی بود که برای اولین بار به من گفتی که تو هم عاشقم هستی. از آن روز زندگی ام هرگز رنگ غم را ندیده چون تو در زندگی ام هستی. در بزرگ ترین روز تو ، می خواهم بدانی که قلبم فقط به خاطر تو می تپد. تولدت مبارک


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

جان غمگین تن سوزان دل شیدا دارم

چهارشنبه 19 خرداد 1400
11:42
اصغر

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

***

تنهایی یعنی همیشه سر به سر شیشه میگذارم و اشکهایم جاری میشوند بر سینه ی پنجره …
فرستنده : نانا

***

جملات کوتاه غمگین و پر غصه

“من” یک نقطه دارد ؛ من تنها هستم !
“تو” دو نقطه دارد پس تنها نیستی !!!

***


تنهایی اونجاش درد داره که روز تولدتو یادش رفته باشه و خودت و با دلیلای بی منطق گول بزنی …
تنهایی اونوقتی سخته که بعد ۵سال بشنوی مهم تر از تولد تو توی زندگیش داره و بیکار نیست که یادش بمونه …
تنهایی وقتی آدمو میسوزونه که با همه ی اینا بازم دوسش داری و دلتنگشی !

***

وقتی همه را شبیه او می بینی ؛ عاشق هستی
وقتی که او را شبیه همه می بینی ؛ تنها هستی …

***

واسه دنیا تو شاید یک نفر باشی
ولی برای یک نفر شاید دنیا باشی

***


کپشن تنهایی

چقدر احمقانه است از یک قهوه تلخ انتظار فال شیرین داشتن
مثل من که از تو انتظار عشق داشتم

***


سـاعـتـی چـنـد مـی گـیـری

کـه بـا مـن نـبـاشـی

هـر روسـپـی قـیـمـتـی دارد

مـی خـواهـم نـبـودنـت را بـخـرم

تـنـهـایـی!


بد نیست!

تنهایی دارد صیقلم می دهد

اما از آن روزی می ترسم

که از گوی وجودم

جز محور میانی ای نماند

***


جملات بلند تنهایی

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم

یه دل گرفته

یه زندگی پر از خالی

من سرشارم از تنــهایـــــــــی

∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتراست

باور کن بعضیا تنهاترت می کنند

***

یک پیاده رو تقریبا خلوت:

یک مرد، یک زن، یک زوج؛ خوشبختیشان پای خودشان!

یک مرد، یک مرد، یک شراکت؛ سود و ضرررش پای خودشان!

یک زن، یک زن، یک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پای خودشان!

و انتهای پیاده رو …

یک من، یک تنهایی، یک رنج؛ آخر و عاقبتش پای تو!

***

لعنت به تنهایی که کوه را !

رود می کند….

***


یادت باشد هیچ کس از تنهایی نمی میرد

فقط حرف آمدن که می شود

انتظار آدم را می کشد…

***

متن زیبای تنهایی برای استوری

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان:

خسرو و شیرین

لیلی و مجنون

ویس و رامین

پیر مرد و پیرزن

“تو” و اون

“من: و تنهایی…

***

زندگی پر است از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی ، تنهای تنها …

***


تنهایی قشنگتریـن و بی منت ترین حس دنیاست چون برای داشتنش نیاز به هیچکس نداری …
فرستنده : سما

***

دهان تنهائیم آب می افتد برای یک قطره بودنت !

***

فلسفه ی تنهایی را هرچقدر هم خوب ببافند ، بی قواره بر تن آدم زار می زند …

***

تنهایی یعنی اینکه اگه تا یه هفته گوشیتو خاموش کنی برات مهم نباشه …

***


و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلت و نگذاری که بداند بینهایت تنهاست …

***

متن پر از غم تنها شدن

بیهوده نقاش بوده ام این همه سال !
به چشم هایت که میرسم ، قلم موها خیس میشوند !
به لب هایت که میرسم دستم می لرزد !
رنگ ها می گریزند و قاب های خالی ، تنها ، نبودن تو را به دیوار زندگی ام می کوبند !

***

تنهایی یعنی بین آدمایی باشی که میگن دوستت دارن ولی کنار دلتنگیات نیستن !

***


میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم !
در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج ؛ به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند 
نه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد
 … فقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی !

***

راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن

***

من همونم که همیشه
غم و غصه ام بیشماره
اونیکه تنها ترینه
حتی سایه ام نداره
این منم که خوبیامو
کسی هرگز نشناخته
اونکه در راه رفاقت
همه ی هستیشو باخته

***


جان غمگین تن سوزان دل شیدا دارم
آنچه شایسته عشق است مهیا دارم
سوزدل خون جگر آتش غم درد فراق
چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

***

شعر تنهایی

دلتنگی
عـین آتــش زیــر خــاکستــر است
گـاهــی فـکـــر میـــکـنـی تــمـــام شـده
امـــا یـــک دفعــه
هــمـه ات را آتــش مـیـــزنـد

***

گاهی باید خندید بر غم بی پایان

جملات کوتاه تنها شدن

تعطیل است مثل جمعه ها تمام حوصله من

***

به پشت سر نگاه میکنم
شاید هنوز کسی مرا دوست داشته باشه
اما افسوس
همه کاسه ی آب بدست ، منتظر رفتن من هستند

***

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند

تنهایی من عمیق ترین جای جهان است

و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد

∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴

مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن

آدم های زیادی دور و برم دارم

آن چیزی که ندارم کسی برای بـا هــــــــــــــــم بـودن است

∴ اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه ∴

احتیاط

در این شهرِ لاکردار

تمام کوچه باغ های عاشقی

به اتوبان های تنهایی وصل می شوند

***

جملات با معنی تنهایی

برای من

نقشه نکش …!

من

جهات جغرافیایی را

نمی شناسم

و هنوز

در کوچه هایی

که با تو قدم زده ام

گم می شوم؛

برای من

نقشه نکش!

در هیچ نقشه ای

راهی به تنهایی من

وجود ندارد …

اس ام اس جدید تنهایی آذر ماه، سری جدید اس ام اس های تنهایی آذر ماه

این روزها برای تنها شدن

کافیست صــــــــــــــــادق باشی


[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

با اشک و تکرار و دعا راه تو را تر می‌کنم

دوشنبه 17 خرداد 1400
20:18
اصغر

ابری رسید و آسمانم از تو پر شد

بارانی آمد ، آبدانم از تو پر شد

نام تو اول بغض بود و بعد از آن اشک

اول دلم پس دیدگانم از تو پر شد

حسین منزوی

~~~~~✦✦✦~~~~~


درد یعنی بزنی دست به انکار خودت

عاشقش باشی و افسوس گرفتار خودت

درد یعنی که نماندن به صلاحش باشد

بگذاری برود... آه... به اصرار خودت

~~~~~✦✦✦~~~~~


باید چه کنم با غم و تنهایی و دوری


وقتی همه دادند به هم دست تبانی

آیا شده از شدت دلتنگی و غصه

هی بغض کنی، گریه کنی، شعر بخوانی

سیدتقی سیدی

~~~~~✦✦✦~~~~~


مانند غریقی که پر از وحشت آب است

می‌گردم و دستم پی یک تکه طناب است

دلتنگی و تنهایی و اندوه و صبوری

این عاقبت تیره یک عاشق ناب است


محسن نظری

لطفا این شعر را

آهسته بخوانید

رویِ سطرِ آخرِ گریه‌هاش

خواب رفته است شاعر

رضا کاظمی

~~~~~✦✦✦~~~~~


انحنای روح من

شانه‌های خسته غرور من

تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است

کتف گریه‌های بی بهانه ام

بازوان حس شاعرانه ام

زخم خورده است

قیصر امین پور

~~~~~✦✦✦~~~~~


آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید

یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دایم می‌زند

روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید

آن زمان که مست هستید از خیال دست یازیدن به دشمن

آن زمان که پیش خود بی هوده پندارید

که گرفت استید دست ناتوانی را

تا توانایی بهتر را پدید آرید

آن زمانی که تنگ می‌بندید

بر کمر هاتان کمر بند

در چه هنگامی بگویم من؟

یک نفر در آب دارد می‌کند بی هوده جان، قربان!

نیما یوشیج

~~~~~✦✦✦~~~~~


من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که می‌بینم بد آهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

مهدی اخوان ثالث

~~~~~✦✦✦~~~~~


با گریه مادرت

شعله‌ور می‌شود

از آه پدرت

نفس می‌گیرد

این که می‌بینی آتش است

و با کسی شوخی ندارد

اما تو سر شوخی را باز کرده‌ای

و می‌خواهی با همین دستهای کوچک

آب دریاها را

به اینجا بیاوری

نمی‌گویم شوخی نکن

اما قبل از رفتن

به من بگو

چطور تکه های تن ات را

از شعله ها پس بگیرم

آرزو نوری

~~~~~✦✦✦~~~~~


به تنگی آویخته می‌مانم

دلخوشِ آسمانی که روزی نهنگی بزرگ بلعیدش

و وقتی که دیگر خیلی دیر شده بود

تو در خلیج برایم دست تکان دادی

به تنگی آویخته می‌مانم

و ساده است:

من باختم

رزا جمالی

~~~~~✦✦✦~~~~~


حالا مدام از پی نشانی تو

فنجان های قهوه را دوره می‌کنم

مدام این چشمهای بی قرار را

با بغض و بهانه های باران آشنا می‌کنم

مدام این دل درمانده را

با باور برودت عشق

آشتی می‌دهم

باید این ساده بداند

دیگر به خانه خواب و خاطره باز نخواهی گشت

~~~~~✦✦✦~~~~~


خانه بیچاره‌ای که سرنوشتش زلزله است

از همان روز نخست آوار باشد بهتر است

گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن

گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است

حسین زحمتکش

~~~~~✦✦✦~~~~~


گاهی
پسر در مسیر جاده به بن بست می‌رسد

گاهی تمام حادثه از دست می‌رود

گاهی غریبه‌ای که به سختی به دل نشست

وقتی که قلب خون شده بشکست می‌رود

افشین یداللهی

~~~~~✦✦✦~~~~~


شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت

کسی که سهم تو باشد، ‌به دیگران برسد

نجمه زارع

~~~~~✦✦✦~~~~~


رودی که می خشکد در او سودای طغیان نیست

دور از تو حتی گریه کردن کاری آسان نیست

خوارزم بعد از حمله چنگیز خان حتّی

اندازه من بعدِ دیدار تو ویران نیست

اصغر عظیمی مهر

~~~~~✦✦✦~~~~~


برم هر جای این دنیا شبم با بغض دمسازه

آخه هر جا یه چیزی هست منُ یاد تو بندازه

نمی‌دونم تو این برزخ کی از این درد می‌میرم

نمی‌دونم چرا یک شب فراموشی نمی‌‌گیرم

~~~~~✦✦✦~~~~~


همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پرزدن چلچله‌هاست

فاضل نظری

~~~~~✦✦✦~~~~~


امشب تمام خویش را از غصه پرپر می‌کنم

گلدان زرد یاد را با تو معطر می‌کنم

گر چه شکستی عهد را مثل غرور ترد من

اما چنان دیوانه‌ام که با غمت سر می‌کنم

زیبا خدا پشت و پناه چشم‌های عاشقت

با اشک و تکرار و دعا راه تو را تر می‌کنم

مریم حیدرزاده


[ بازدید : 13 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بثورات پوستی و کرونا

دوشنبه 17 خرداد 1400
20:17
اصغر

بثورات پوستی و کرونا

شاید بارزترین تأثیر جسمی کووید ۱۹ بر ریه‌ها باشد، اما پزشکان و محققان به ارتباطاتی بین کووید ۱۹ و اندام‌ها و سیستم‌های مختلف دیگر از جمله قلب، مغز و کلیه‌ها پی برده اند.

محققان پی برده اند عفونت کووید ۱۹ بر بزرگ‌ترین عضو بدن یعنی پوست هم تأثیر می‌گذارد.

از ۲۰۲۱ شرکت کنده‌ای که آزمایش کرونای شأن مثبت بود، ۸.۸٪ تغییرات مربوط به پوست، ۶.۸٪ بثورات بدن و ۳.۱٪ بثورات روی دست و پا را گزارش کردند که به آنها بثورات جلدی گفته می‌شود.

محققان معتقدند که بثورات جسمی ممکن است در اثر "واکنش‌های ایمونولوژیکی به ویروس" ایجاد شود، درحالیکه بثورات جلدی ممکن است در اثر لخته شدن خون یا آسیب دیدن دیواره رگهای خونی ایجاد شود.

شایع‌ترین انواع بثورات عبارت بودند از:

بثورات پاپولار (۴۱.۲٪)- برجستگی‌های کوچک و برجسته؛

• کهیر (۳۰٪)- جوش‌های قرمز و خارش دار؛ و

• بثورات جلدی (۱/۲۳٪)- ضایعات روی دست‌ها یا پاها.

ضایعات جلدی و بثورات پاپولار به ترتیب به طور متوسط ۱۳ یا ۱۴ روز و کهیر فقط ۵ روز بر روی پوست باقی می‌ماند.


[ بازدید : 9 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مکانیسم اثر کلیندامایسین

دوشنبه 17 خرداد 1400
14:48
اصغر

موارد مصرف کلیندامایسین

کلیندامایسین در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود.

مکانیسم اثر کلیندامایسین

کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است و مانع بیوسنتز پروتئین توسط باکتری می شود.

فارماکوکینتیک کلیندامایسین

این دارو به خوبی و به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود و غذا بر روی جذب آن بی تاثیر است. کلیندامایسین پس از جذب به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن، به ویژه استخوان ها صفرا و ادرارمنتشر می شود. غلظت سرمی دارو تقریباً 1 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 2-3 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه یا کبد ممکن است افزایش یابد. دفع دارو عمدتاً کلیوی است و بخشی از دارو از طریق مدفوع دفع می شود.

منع مصرف کلیندامایسین

در صورت ابتلای بیمار به اسهال از این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی کلیندامایسین

اسهال ( که در صورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد ) ، احساس ناراحتی در شکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، بثورات جلدی، یرقان و تغییر در پاسخ آزمون های کبدی، کاهش نوتروفیل های خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکت های خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شده اند.

تداخلات دارویی کلیندامایسین

کلیندامایسین اثر داروهای شل کننده عضلانی غیر دپولاریزان را افزایش می دهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین و پیریدوستگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کلرامفنیکل توصیه نمی شود.

هشدار ها کلیندامایسین

1- در صورت بروز اسهال یا علایم کولیت باید مصرف این دارو را بلافاصله قطع کرد. همچنین در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- پیگیری کار کبد و کلیه در طول درمان دراز مدت با این دارو و نیز در طول درمان کودکان ضروری است .

توصیه های دارویی کلیندامایسین

کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان بلعیده شود تا موجب تحریک مری نشود.


[ بازدید : 8 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تیم پزشکی از بنیان گذار انقلاب اسلامی

شنبه 15 خرداد 1400
13:02
اصغر

«امام خمینی‌ (ره) در سال‌های پایانی عمر خود همواره تحت نظر پزشکان بود. در طول روز مرتب دارو مصرف می‌کرد و حتی گاهی لازم می‌شد شب‌ها هم چندین مرتبه از خواب بیدار شده و دارو مصرف کند. مدت‌های طولانی سرم در دست داشت تا پزشکان بتوانند داروهای لازم را از این طریق به او تزریق کنند. بعضی اوقات هم ۲۴ساعت شبانه‌روز به فرستنده‌های کنترل ریتم قلب متصل شده و به‌ اصطلاح پزشکی، مانیتورینگ می‌شد اما هیچ‌وقت لب به گله و شکایت باز نکرد و هیچکس ندید در آن روزهای سخت، اخمی به چهره و هراسی به دلش بیاید. این را تمام پزشکانش تأیید می‌کنند؛ چه آنهایی که سال‌های سال پزشک مخصوص امام(ره) بودند، چه کسانی که فرصت محدودی برای پرستاری از بنیان گذار انقلاب داشتند.

در این گزارش سراغی از پزشکان امام‌ خمینی‌(ره) گرفتیم تا با کمک آنها بیشتر درباره سبک زندگی امام خوبی‌ها بدانیم؛ کسی که پزشکانش معتقدند اگر چه خودشان طبیب جسمش بودند اما بدون شک او طبیب دل‌هایشان بوده.

احترام به‌ نظر پزشکان

یکی از اصلی‌ترین پزشکان معالج امام‌ خمینی‌(ره) که در واقع رئیس تیم پزشکی ایشان بود، دکتر سیدحسن عارفی است. او که فوق‌ تخصص قلب و عروق دارد، بیش از ۱۱سال همراه و همگام امام‌ خمینی‌(ره) بود و به همین دلیل خاطرات زیادی از رهبر انقلاب دارد. این پزشک نام‌آشنا که نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دومین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود، با اشاره به این که امام‌ خمینی‌(ره) اهمیت فراوانی برای دستورات پزشکی قائل بود، می‌گوید: «حضرت امام همیشه به‌ نظر پزشکانش احترام می‌گذاشت و با این که گاهی پذیرش برخی دستورات پزشکی برایشان سخت بود اما با این حال همه دستورات را رعایت کرده و هر آن چه را برایشان تجویز شده بود، رعایت می‌کردند. درست یادم هست که روزی ایشان مراحل نقاهت بعد از یک انفارکتوس را می‌گذراندند و می‌خواستند از حیاط بیمارستان قدم‌زنان به حیاط خانه بروند. چون مسیرشان کمی شیب داشت و در راه باید چند پله را هم بالا و پایین می‌رفتند، صلاح بود که از صندلی چرخدار استفاده کنند. امام (ره) اما از نشستن روی ویلچر خوش‌شان نمی‌آمد و برای همین هر چه اطرافیانشان اصرار کردند از صندلی چرخدار استفاده کنند، زیر بار نمی‌رفتند. به ناچار من مداخله کردم و نزد امام رفتم. ایشان گفتند چه‌ کسی گفته که من نمی‌توانم قدم بزنم؟ من حالم خوب است. خدمت‌شان عرض کردم که من به‌ عنوان پزشک می‌گویم صلاح نیست این قسمت را از راه را خودتان بروید. با این که کاملا مشخص بود امام از این تجویز خوش‌شان نیامد اما با این حال روی صندلی چرخدار نشست و اجازه داد ایشان را تا خانه همراهی کنیم.»

نظافت و صبر

سرتیم پزشکی حضرت امام (ره) که در دوره‌ای وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشور هم بود، از نظافت، صبر و قدرشناسی امام(ره) به‌ عنوان اصلی‌ترین ویژگی‌های معمار انقلاب نام می‌برد و می‌گوید: «حضرت امام (ره) اهمیت بسیاری برای نظافت و تمیزی قائل بود. ما که پزشک معالج ایشان بودیم، هر وقت خدمت‌شان می‌رسیدیم تا معاینه‌شان کنیم، حتی زمانی که حال مساعدی نداشتند، با این حال همیشه ایشان را پاکیزه و معطر می‌دیدیم. علاوه بر این، صبر و بردباری حضرت امام(ره) هم فوق‌العاده بود. با این که گاهی درد زیادی تحمل می‌کردند، یا به‌ خاطر دستورات پزشکی محدودیت‌های ویژه و طولانی‌مدتی داشتند اما هیچ‌وقت ندیدم و نشنیدم که شکایتی کنند و لب به اعتراض بگشایند. همیشه هم بسیار قدردان بودند. هر وقت خدمت‌شان می‌رسیدیم می‌گفتند خیلی به شما زحمت دادم یا باعث زحمت و درد سر شما هستم و با این جملات ما را شرمنده خودشان می‌کردند.»

آرامش در رفتار

دکتر سیدحسن عارفی از شجاعت و آرامشی که در رفتار امام‌(ره) موج می‌زد هم صحبت می‌کند و می‌گوید: «در زمان جنگ گاهی هواپیماهای دشمن در محدوده جماران مانور می‌دادند و مناطق اطراف را بمباران می‌کردند. صدای انفجار با صدای توپ‌های ضدهوایی در دل شب ترکیب می‌شد و همه را هراسان می‌کرد. اما امام (ره) به‌ دلیل آرامش قلبی‌شان، به هیچ عنوان نمی‌ترسیدند. ما چون قلب ایشان را مرتب تحت نظر داشتیم، این موضوع را متوجه می‌شدیم. این طور مواقع به صفحه مانیتورینگ ضربان قلب امام (ره) نگاه می‌کردیم و در کمال ناباوری می‌دیدیم هیچ تغییری در تعداد و ریتم ضربان قلب امام (ره) به‌وجود نمی‌آید.»

پناهگاه؟ هرگز!

دکتر مسعود پورمقدس که ۹ سال این افتخار را داشت که پنجشنبه و جمعه هر هفته در خدمت امام (ره) باشد، خاطره‌ای از روزهای بمباران تهران نقل می‌کند که در عین حال نشان می‌دهد امام‌(ره) تا چه اندازه مبادی آداب بوده‌اند: «در جریان بمباران هوایی تهران، یک روز همراه یکی از افراد بیت، خدمت امام (ره) رسیدیم تا از ایشان خواهش کنیم در این روزهای بمباران به پناهگاه بروند. ایشان که مشغول مهیاشدن برای خواندن نماز ظهر بودند، از دیدن ما تعجب کردند و پرسیدند چه کار دارید؟ فردی که از بیت همراهی‌اش می‌کردم، گفت: «بر اساس اطلاعاتی که به‌ دست ما رسیده، صدام قصد زدن جماران را دارد. ما هر چه به شما اصرار می‌کنیم به پناهگاهی بروید، نمی‌پذیرید، این بار با پزشکتان آمده‌ام که بگویم همه نگران سلامتی‌تان هستند. شما که به محل امنی بروید، خیال این افراد هم راحت می‌شود.» اما امام گفتند اول این که محاسبات شما اشتباه است. بعد هم این که من از اینجا به هیچ عنوان تکان نمی‌خورم! آن در به ایشان اصرار کردیم تا این که سرانجام گفتند خیلی خوب، حالا که این طور می‌گویید، بروید نقشه جایی که من باید به آنجا بروم را بیاورید. ما خیلی خوشحال شدیم که امام (ره) متقاعد شده‌اند. از اتاق که بیرون آمدیم و خواستیم نقشه محل اقامت حضرت امام (ره) را بکشیم، حاج احمدآقا تماس گرفتند و گفتند خودتان را دردسر ندهید. امام (ره) گفتند من می‌خواستم روی اینها را زمین نیندازم و مودبانه بگویم بروند تا من به نمازم برسم! به همین دلیل گفتم بروید نقشه را بیاورید. وگرنه زحمت نکشند، چون من از اینجا تکان نمی‌خورم!»

عمل به دستورات پزشکی

دکتر مسعود پورمقدس، متخصص قلب و عروق هم مانند دکتر عارفی از دقت نظر امام‌(ره) در عمل به دستورات پزشکی می‌گوید؛ این که امام (ره) مو به مو دستورات پزشکی را اجرا می‌کردند و به آن اهمیت می‌دادند. او می‌گوید: «حضرت امام (ره) جسم‌شان را امانت الهی می‌دانستند و به همین دلیل دستورات پزشکی برایشان لازم‌الاجرا بود تا خیانتی به این امانت الهی نشود.»

توکل بی‌چون و چرا به خدا

دکتر محمدرضا زالی، یکی دیگر از اعضای تیم پزشکی امام (ره) بود. او که فوق تخصص بیماری‌های گوارشی دارد، از ملاقاتش با امام(ره) در ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۸ می‌گوید و اتفاقی که باعث شد تیم پزشکی بیش از پیش متوجه وارستگی امام (ره)، بی‌توجهی‌شان به دنیا و توکل محض و خالص‌شان به خدا شوند: «برای انجام مشاوره پزشکی به بیت حضرت امام (ره) رفتم و آنجا با مشورت اعضای تیم پزشکی، به این نتیجه رسیدیم که امام (ره) در نخستین فرصت به عمل جراحی نیاز دارند. موضوع را با خود حضرت امام(ره) در میان گذاشتیم و نحوه برخورد ایشان با این موضوع حال همه ما را دگرگون کرد. حضرت امام(ره) بدون این که حتی توضیحی درباره کسالت‌شان بخواهند، بدون این که بپرسند مثلا عمل قرار است چند ساعت طول بکشد، چه خطراتی دارد و به‌ طور کلی اطلاعاتی بخواهند که خواسته به حق هر بیماری است، با عمل موافقت کردند. ما آن روز کوچک‌ترین نگرانی، تشویش و اضطرابی در امام (ره) ندیدیم و آن چه از آن روز در خاطرمان است، اقتدار و آرامشی است که از توکل بی‌چون و چرای ایشان به خداوند سرچشمه می‌گرفت.»


[ بازدید : 28 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

پنجشنبه 13 خرداد 1400
16:12
اصغر

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش
جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش


آرزوی خوشبختی و آرامش

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش »

متن هایي زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

راه هاي خوشبختی و آرامش

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

احساس خوشبختی و آرامش

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می‌شود ولی ما

اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمیبینیم

جملاتی در مورد خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

آموخته ام…

زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن رابه یادماندنی بساز،

و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد.

جمله در مورد خوشبختی و آرامش

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

اس ام اس خوشبختی و آرامش

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق رابه خود دهيم كه در آرزوي آن باشيم

راز خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

احساس خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش بر سه پایه استوار است!

فراموش کردن تلخی هاي دیروز

غنیمت شـماردن شـیرینی هاي امروز !

امیدواری به فرصت هاي فردا .

جملات خوشبختی و آرامش

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

راه هاي خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش چیز عجیبی است !

وقتی میاد گامهایش آن قدر آرام است

که شـاید صدای پایش راﻫﻢ نشـنوی !

اما وقتی نیست دردش را تا مغز

استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

متن درباره خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

جملاتي زيبا در مورد خوشبختي

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

راه هاي خوشبختی و آرامش

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت رابه مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه هاي خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد

خوشبختی و آرامش یعنی چه

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

راز خوشبختی و آرامش

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

متن درباره خوشبختی و آرامش

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

جملاتي در مورد خوشبختي

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

متن درباره خوشبختی و آرامش

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی


[ بازدید : 83 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به نورگرام است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا نقاشی ساختمان ویلچر سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید کفش مردانه انجام پروژه متلب سوالات استخدامی اموزش و پرورش ثبت نام فارکس آپلود عکس با موبایل پلاستیک حبابدار فروش پلاستیک حبابدار خرید بک لینک علی بابا
بستن تبلیغات [X]